منظور از زهکشی گلدان راهی برای خروج آب اضافه گلدان میباشد.

دوستانی که به گل و گیاه علاقه مند هستند حتما به اهمیت روزنه کف گلدان آگاه هستند ولی شاید به این نکته توجه نداشته باشند که در زمان تعویض خاک گلدان باید به صورتی این کار را انجام دهند که به مرور زمان و با شسته شدن خاک گلدان این روزنه مسدود نگردد.

در صورت مسدود شدن این روزنه خاک گلدان به صورت باتلاقی شده و گیاه شما از بین خواهد رفت.

راه حل : استفاده از پوکه معدنی یا شن درشت در کف گلدان قبل از ریختن خاک در گلدان است.

به این صورت که قبل از ریختن خاک در گلدان به اندازه دو تا سه سانتی متر از کف گلدان را با پوکه معدنی یا شن درشت پر نمایید

و پس از آن خاک مناسب گیاه را در گلدان بریزید . به این صورت هرگز روزنه های گلدان شما مسدود نمیگردد . در صورت مسدود شدن این روزنه خاک گلدان به صورت باتلاقی در آمده و گیاه شما از بین خواهد رفت.