یکی از عوارض استفاده از کودهای حیوانی خام ، ایجاد کرمهای سفید ریشه خوار است .

یکی از عوارض استفاده از کودهای حیوانی خام ، ایجاد کرمهای سفید ریشه خوار است .

این کرمها در فصول سرد به عمق زمین رفته و از دسترس خارج میگردند و در بهار دوباره به سطح خاک آمده و از ریشه های جوان گیاه تغذیه میکنند که موجب اسیبهای جدی به گیاه میگردد.

راه حل : استفاده از سم دیازینون در آب آبیاری میباشد.

البته توجه داشته باشید که این مورد حتما باید تحت نظارت یک فرد گیاه پزشک صورت گیرد.