بسیاری از فروشندگان گل و گیاه  برای رشد بهتر گیاهان به شما استفاده از کودهای حیوانی به صورت فله را پیشنهاد میدهند که البته اگر کودی که به شما عرضه میشود به صورت پوسیده باشد یعنی حداقل یک سال کامل در شرایط طبیعی قرار گرفته شده باشد حداقل هر چند هفته یک بار کاملا زیر و رو شده باشد ، رطوبت طبیعی آن کاملا خشک شده باشد و …

بسیاری از فروشندگان گل و گیاه  برای رشد بهتر گیاهان به شما استفاده از کودهای حیوانی به صورت فله را پیشنهاد میدهند که البته اگر کودی که به شما عرضه میشود به صورت پوسیده باشد یعنی حداقل یک سال کامل در شرایط طبیعی قرار گرفته شده باشد حداقل هر چند هفته یک بار کاملا زیر و رو شده باشد ، رطوبت طبیعی آن کاملا خشک شده باشد و …

این موارد برای تولید کنندگان کود بسیار هزینه بر است و توجیه اقتصادی ندارد.

بنا براین این نوع کود چون مراحل فوق را طی نکرده ، عموما دارای رطوبت اولیه میباشد که این موضوع باعث ایجاد کرم ریشه خوار در خاک میگردد و همچنین این رطوبت باعث فعالیت عوامل بیماری زا در خاک میگردد .

علاوه بر موارد فوق بذر علف هرز موجود در نوع کود موجب گرفتاریهای خاص خود میگردد. که بسیار پر هزینه میباشد.

پیشنهاد ما استفاده از کودهای حیوانی فراوری شده و غنی شده موجود در بازار است.